10.10.2011 20:16

O H L Á Š K Y

 

Společná modlitba růžence bude po celý říjen vždy půl hodiny před každou večerní mší sv.

V neděli 9. října se v katedrále uskuteční koncert. Začátek v 18 hodin. Učinkují: Slávka Tyrkasová – zpěv, Viktor Darebný – varhany, Pavel Štorek, Jaroslav Vokolek a Vojtěch Hylský – žesťové nástroje.

Ve čtvrtek 13. října se v katedrále uskuteční koncert. Vystoupí sopranistka Jana Heryánová Ryklová s varhanním doprovodem Viktora Darebného. Začátek v 17 hodin.

V sobotu 15. října se od 19.30 na faře uskuteční setkání otců. Všichni otcové jsou srdečně zváni.

Ve středu 12. října proběhne od 19 hod. v církevním gymnáziu biblická hodina.

V neděli 23. října se uskuteční podzimní farní den. Bohoslužby budou v obvyklém pořádku a od 14 hodin se setkáme v prostorách farnosti. Tématem farního dne bude světové setkání mládeže v Madridu.

 

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli

dne 23. října 2011  (úvod)

Milí přátelé misií,

byl to pro mě velmi vzácný čas, když jsem měl možnost se setkat s Matkou Terezou. Utkvělo mi v srdci, když na pěti prstech ruky vysvětlovala tajemství misijní práce. Říkala: „Uvědomte si, že když dáváte najíst hladovým, napít žíznivým, těšíte zarmoucené, ošetřujete nemocné a ujímáte se chudých, setkáváte se s Ježíšem! On každému takovému člověku při posledním soudu řekne pět velmi důležitých slov: ,Tys to udělal pro mě!'"

Příležitostí k takovýmto setkáním s Ježíšem v chudých a trpících je dnes víc než dost. Ze statistik organizace UNICEF se dozvídáme, že miliony dětí „zmizí" každý rok v černých ekonomikách nebo jsou pašovány ze země do země, často kvůli sexuálním službám. Každou minutu zemře na AIDS dítě mladší 15 let a další se nakazí. 171 milionů dětí pracuje v riskantních podmínkách - vtovárnách, dolech a zemědělství. Asi 8,4 milionu dětí trpí v nejhorších formách dětské práce, včetně prostituce a nevolnictví, kdy splácejí prací dluh rodičů.

Svatý otec Benedikt XVI., který každoročně vyhlašuje Misijní neděli, nás letos vybízí: „Samotný Světový den modliteb za misie není jen ojedinělým momentem v průběhu roku, ale vzácnou příležitostí zastavit se a uvažovat o tom, zda a jak odpovídáme na povolání k misii.

Je důležité, aby se jednotliví pokřtění i celá církevní společenství v misii angažovala nikoli sporadicky a občasně, ale trvale, aby se misie stala formou jejich křesťanského života."

Právě na tuto výzvu máme možnost prostřednictvím Papežských misijních děl konkrétně odpovídat a přispívat k zlepšení situace chudých.  (pokračování příště)

 

Přeji a vyprošuji vám nezkalenou radost z pozvání na královskou svatební hostinu i z mnohých jiných projevů Božího požehnání

                                                                                              Pavel Tobek

 

Odpověď žalmu: Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.

—————

Zpět