29.10.2011 15:42

O H L Á Š K Y

 

Dnes (neděle 23. října) slavíme výročí posvěcení sedlecké katedrály. Ve 14 hodin začne v program farního dne. Děti se setkají na faře, kde pro ně budou připraveny výtvarné aktivity, dospělí mají sraz  v horní místnosti infocentra, kde budou mladí naší farnosti vyprávět o Světovém setkání mládeže v Madridu. Naváže beseda o dění ve farnosti a přibližně od 16.30  následuje v katedrále výstav Nejsvětější svátosti.

 

Neděle 23. října je dnem modliteb za misie. Prosím pamatujte na pracovníky misií ve svých modlitbách.

Dnešní sbírka (23.10.) je určena na pomoc misiím.  Dopis národního ředitele Papežských misijních děl byl otištěn v minulých  ohláškách.

Společná modlitba růžence začíná vždy půl hodiny před večerní mší sv.

Biblická hodina proběhne ve středu v prostorách církevního gymnázia. Začátek v 19 hodin.

V neděli 30. října se mění čas z letního na zimní. Ve 3.00 se hodiny posouvají na 2.00. (Můžeme si přispat.)

Podobně jako v minulých letech, také letos bude od 1. listopadu posunut začátek večerních bohoslužeb na 17. hodinu.

 

Ve dnech 1. až 8.11. lze získávat odpustky pro duše v očistci. Následující text má pomoci objasnit tuto službu lásky.

Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena... Odpustek je částečný nebo plnomocný podle toho, zda částečně nebo úplně osvobozuje od časného trestu za hříchy. Odpustky mohou být přivlastněny živým nebo zesnulým.

Hřích má dvojí následek. Těžký hřích nás zbavuje společenství s Bohem = nemůžeme dosáhnout věčného života – tzv. „věčný trest" za hřích. Mimo to každý hřích, i všední, vyvolává zhoubné lpění na tvorech, které musí být očištěno, buď zde na zemi, nebo po smrti  (v očistci). Toto očišťování zbavuje toho, co se nazývá „časný trest" za hřích. Tyto tresty jsou důsledky vyplývající ze samé podstaty hříchu (ne Boží pomsta).

Odpuštění hříchů přináší obnovení společenství s Bohem  = prominutí věčných trestů za hřích. Zůstávají však časné tresty. Ve společenství svatých existuje mezi věřícími v nebi, v očistci i na zemi trvalé pouto lásky a bohatá výměna všech dober. Tato duchovní dobra se označují také jako poklad církve - nekonečná a nevyčerpatelná hodnota, jakou mají u Otce Kristovy zásluhy a smírné skutky a také modlitby a dobré skutky svatých, zvláště Panny Marie.

Odpustky se získávají prostřednictvím církve, která na základě moci svazovat a rozvazovat zasahuje ve prospěch určitého křesťana a otevírá mu poklad církve, aby dosáhl od Otce prominutí časných trestů za své hříchy. Tímto způsobem církev poskytuje tomuto křesťanu pomoc a pobízí ho, aby konal skutky zbožnosti, pokání a lásky.

Protože zemřelí věřící, kteří se očišťují, jsou také členy téhož společenství svatých, můžeme jim pomáhat, mimo jiné tím, že pro ně získáváme odpustky, aby byli zproštěni časných trestů za své hříchy.

(Podle Katechismu katolické církve)

                                                          

                                                                                              Pavel Tobek

 

Odpověď žalmu: Miluji tě, Hospodine, má sílo.

—————

Zpět