25.09.2011 20:13

O H L Á Š K Y

 

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa je doporučený svátek. Mše sv. bude v 9 hodin v Sedlci. V 10 hodin začíná v televizi přímý přenos z Národní svatováclavské pouti.

V úterý se budeme v Sedlci modlit za český národ. V 18.30 zahájíme  prvními nešporami ze slavnosti sv. Václava (vezměte si breviáře), následovat bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní a v 19 hodin se spolu s ostatními křesťany v celé zemi pomodlíme za český národ. Tím bude pobožnost ukončena.

Pan biskup vyzývá, aby se ti, kteří se nemohou zúčastnit společné modlitby, modlili soukromě v rodinách ve stejném čase. "Modlitba budiž vyjádřením vděčnosti Bohu za náš domov."

Ve čtvrtek 29. září se v aule církevního gymnázia koná přednáška - beseda P. Prokopa Brože o církvi. Začátek je v 18 hodin.

Sbírka na podporu církevních škol vynesla celkem 9 tisíc korun. Všem dárcům upřímně děkuji.Měsíc říjen je zasvěcený Panně Marii Růžencové a je vhodnou příležitostí k oživení a zintenzívnění našeho vztahu k modlitbě růžence.

V úterý 20. září proběhlo jednání pastorační rady farnosti. Bylo rozhodnuto, že podzimní farní den se bude konat v neděli 23. října, o sedleckém posvícení. Dále PRF schválila záměr zahájit pravidelná setkávání otců a matek, obnovit nedělní odpolední besedy na faře,  spojit je s adorací a nabídnout tzv. "farní kávy" neformální setkávání nad kávou po skončení nedělní bohoslužby v Sedlci.

Také letos se budou konat jednou za dva týdny vždy ve středu v prostorách církevního gymnázia biblické hodiny.

Na návrh PRF bude při nedělních mších dočasně k dispozici text odpovědi žalmu. Pokud se to osvědčí, stane se trvalou součástí ohlášek.

Zápis z jednání PRF bude k dispozici v zákristii.

 

Text modlitby za český národ:

                        Bože, Otče nás všech,

                        děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko

                        - naši krásnou a úrodnou vlast.

                        Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal

                        chránit proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.

                        Prosíme Tě, dej i nám dnes potřebné

                        vůdčí osobnosti všude, kde chybí.

                        Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov

                        a veď nás, abychom žili

                        ve vzájemném porozumění a každý na svém místě

                        po vzoru sv. knížete Václava

                        zodpovědně konali svůj úkol.

                        Staň se tak skrze Krista, našeho Pána.

                                                                       Amen.

 

Těm, kteří říkají: "Ano, pane" i těm, kteří přiznávají: "Mně se nechce",  vyprošuji Boží požehnání

                                                                                              Pavel Tobek

 

Odpověď: Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování

 

—————

Zpět