05.03.2012 00:21

O H L Á Š K Y

 

V postní době bude každému večernímu slavení mše sv. předcházet pobožnost křížové cesty. Začátek vždy půl hodiny před plánovaným začátkem mše sv.

 

Sbírka na Svatopetrský haléř vynesla dosud 4 tisíce korun. Všem dárcům děkuji.

 

Muzikál Živé pašije se uskuteční dnes (4.3.) od 17 hodin v chrámu sv. Barbory. Viz plakát a (www.zivepasije.cz).

Dnes (4.3.) bude od 19.30 setkání matek.

V pátek 9. března bude od 20 hodin setkání otců.

V neděli 11. března bude od 14.30 setkání seniorů.

Všechna setkání začínají na faře.

 

Setkání PRF se uskuteční v úterý 6. března od 19 hodin na faře.

Setkání ERF proběhne ve čtvrtek 15. března od 19 hodin na faře.

 

Biblická hodina bude  v st 7.3. od 19 hodin v církevním gymnáziu.

 

Poselství Svatého otce k postní době 2012 (výběr)

   Během celé postní doby nám církev v obzvláštní hojnosti podává Boží Slovo. Jeho meditováním a vnitřním osvojováním se učíme cenné a nezastupitelné formě modlitby, abychom denně Božím Slovem žili, protože pozorné naslouchání Bohu, který nepřestává promlouvat k našemu srdci, živí cestu víry, kterou jsme započali dnem křtu. Modlitba nám také umožňuje osvojit si nové pojetí času: bez perspektivy věčnosti a transcedence se totiž naše kroky stáčejí k horizontu, který nemá budou-cnost. V modlitbě však nacházíme čas pro Boha, poznáváme, že “jeho slova nepominou“ (srov. Jan 16,22), vstupujeme do onoho vnitřního společenství s Ním, „které nám nikdo nebude moce odejmout“ (srov. Jan 16,22) a otevíráme se k naději, která neklame, k životu věčnému.

     Postní putování, ve kterém jsme zváni rozjímat o tajemství kříže, je vlastně „připodobňování se Kristu v jeho smrti“ (srov. Flp 3,10), a tím uskutečňování hluboké konverze našeho života: nechat se proměnit působením Ducha svatého jako sv. Pavel na cestě do Damašku; s rozhodností orientovat svoji existenci podle Boží vůle, osvobodit se ze svého egoismu, překonat touhu po ovládání druhých a otevřít se Kristově lásce. Postní doba je příhodným momentem pro uznání naší slabosti, abychom upřímně revidovali svůj život, přijali obnovující milost svátosti pokání a rázně vykročili ke Kristu.

     Drazí bratři a sestry, skrze osobní setkání s naším Vykupitelem a prostřednictvím půstu, almužny a modlitby, nás cesta obrácení vstříc Velikonocím povede ke znovu objevení našeho křtu. Obnovme v této postní době přijetí milosti, kterou nám v onom momentu daroval Bůh, aby osvěcovala a vedla všechny naše skutky. To co tato svátost znamená a uskutečňuje, jsme povoláni denně žít ve stále velkodušnějším a autentičtějším následování Krista. Na této cestě se svěřme P. Marii, která zrodila Boží Slovo ve víře i v těle, abychom se jako Ona ponořili do smrti a zmrtvýchvstání jejího Syna Ježíše a měli život věčný.

Bůh ať vám žehná, aby v soužení vaše naděje rostla, v pokušení se vaše ctnost upevňovala a abychom jednou všichni dosáhli spásy  .

(Podle https://www.radiovaticana.cz)

                                                                                  Pavel Tobek

—————

Zpět