03.10.2011 09:15

O H L Á Š K Y

 

Děkuji všem, kteří se připojili k modlitbě za český národ.

Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii Růžencové. Společná modlitba růžence začne vždy půl hodiny před každou večerní mší sv. Doporučuji též soukromou modlitbu a vřele vítám každou iniciativu farníků směřující ke společným modlitbám.

V sobotu 8. října se na faře uskuteční setkání matek a o týden později, v sobotu 15. října, setkání otců. Začátek v 19.30 hodin. Některé z vás jsem stihl pozvat osobně, další zvu alespoň prostřednictvím ohlášek.

Možnost pravidelných setkávání byla prodiskutována na společné dovolené rodin. Cílem je vytvořit prostor pro výměnu zkušeností a názorů, vzdělávání a také pro společnou modlitbu především za děti a rodiny.

Setkávání je primárně určeno rodičům (pro prarodiče a ne-rodiče jsou jiné nabídky) a na setkání otců a matek bylo rozděleno především z důvodu hlídání dětí. Na první schůzce dohodneme (bude-li zájem) termín, podobu a frekvenci setkávání.

Ve středu 12. října začne v církevním gymnáziu další cyklus biblických hodin. Na přání některých z vás se od praktikování Lectio Divina vrátíme k více vzdělávacímu modelu (rozbor nedělních textů a např. komentář k některé biblické knize).

V neděli 23. října se uskuteční podzimní farní den. Bohoslužby budou v obvyklém pořádku a od 14 hodin se setkáme v prostorách farnosti. Prosím, rezervujte si tento termín pro setkání se spolufarníky.

 

Z apoštol. listu ROSARIUM  VIRGINIS  MARIAE  papeže Jana Pavla II. o modlitbě svatého růžence:

Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha sv. postupně vyvinul ve druhém tisíciletí, je oblíbenou modlitbou mnoha světců, která je doporučována učitelským úřadem. Ve své jednoduchosti a hloubce zůstává také v tomto třetím tisíciletí modlitbou s velkým významem, jejímž posláním je přinášet plody svatosti. Výborně se hodí k duchovní cestě křesťanství . . .

. . . Modlitba růžence, svou povahou mariánská, je nicméně modlitbou plynoucí ze srdce orientovaného ke Kristu. Svými střídmými prostředky vyjadřuje hloubku celého křesťanského poselství a je téměř jejich shrnutím . . .

. . . Růženec je prostě metodou kontemplace. Jako metoda je používán ve vztahu ke svému cíli a nemůže se tedy stát cílem sám o sobě . . . Mohlo by totiž vzniknout riziko, že růženec by selhal nejen jako prostře-dek k dosažení žádoucích duchovních účinků, ale růžencová šňůra, se kterou tuto modlitbu obvykle recitujeme, by mohla být dokonce pokládána za jakýsi amulet či magický předmět . . .

. . . Růženec je modlitba za mír a stejně tak je a vždycky byl modlitbou rodinnou a za rodinu . . . Rodina, která se v jednotě modlí, zůstává sjednocena. Svatý růženec se v pradávné tradici jeví jako zvláště účinná modlitba sjednocující rodinu . . .

 

Na přímluvu Panny Marie růžencové a sv. Františka, kéž vás Bůh naplní svým požehnáním.                                                                                                                                                                        

       Pavel Tobek

 

Odpověď žalmu: Dům Izraele je vinicí Páně

—————

Zpět