26.07.2011 09:49

OHLÁŠKY

Příští neděli, 31. července, bude v kostele sv. Anny v Nových Dvorech slavena poutní mše sv. Začátek v 8 hodin.

 Novéna za nová kněžská povolání pokračuje v sobotu 30. července v Libici. Začátek bohoslužby je v 10 hodin.

 Svátost manželství hodlají v katedrále v Sedlci přijmout tito snoubenci:

Vladimír Dupal, bytem Malín 13, a  Stanislava Rajdlová, bytem Malešov 256. Kdo může uvést cokoli na překážku zamýšlenému sňatku, ať tak neodkladně učiní k rukám správce farnosti, nebo ať o tom navždy pomlčí.

 Od začátku srpna bude mít P. Tobek dovolenou. Podle možností vyřiďte, prosím, do té doby záležitosti, které vyžadují jeho asistenci a nemohou počkat do září. Po dobu nepřítomnosti bude zastupován P. Staříkem, administrátorem v Čáslavi.

 Překlad textu zakládací listiny sedleckého kláštera.

(faksimile je uložena v katedrální pokladnici)

 Ve jménu svaté a nerozdílné Trojice. Nechť je známo všem v Krista věřícím, jak budoucím, tak nynějším, že za vlády pana Vladislava, nejjasnějšího knížete Čechů, a jeho manželky, nejurozenější paní Gertrudy, jeden z českých předáků jménem Miroslav, jsa pohnut božskou bázní a láskou, spasení svému chtě poraditi, vyvolil sobě několik bratří z řádu cistercienského za prostředníky a žádal, aby mu byl poslán sbor z kláštera Waldsassen. Ctihodný opat Gerlach, nakloněn jsa jeho žádosti, vyslal do Čech sbor bratří. Pan Miroslav se svolením velebného knížete Vladislava a důstojného Otty, biskupa pražského, a na radu ctihodného pana Jindřicha, biskupa Moravanů, věnoval místo zvané Sedlec se vším, co k němu přísluší, Bohu a svaté Boží Rodičce Marii, aby je věčně užívali řečení bratři, a ustanovil, aby se řídili řeholí svatého Benedikta podle řádu cistercienských otců. Následujícího času s pomocí Boží milosti byl v Sedlci založen kostel způsobilý ke službě Boží a příhodný pro řečený řád, kterému byly od počátku věnovány statky Solnice, Chotusice, Podůlšany, Hradiště, Zdebudice, v Poboří dvůr s půdou Odolenovou a Donatovou, Bylany, Malin [?], Libenice, Hlízov a Kačín se vším příslušenstvím až k potoku tekoucímu kolem lesa Bor. Dále jmenovaný Miroslav ustanovil s ohledem na budoucnost svého kostela, neboť měl jediného syna, jestliže tento syn zemře bez dědiců, nebo také později, pokud jeho synové nezanechají dědice, celé jeho dědictví bude obráceno k užitku kostela sedleckého. A také Držislav, syn Miroslavovy sestry, pokud by neměl žádného syna, ustanovil totéž o svém dědictví. Božskou láskou roznícený jak ctihodný kníže, tak důstojní otcové biskupové Otto Pražský a Jindřich Moravský nařídili, aby žádnému člověku nebylo dovoleno jmenované místo obtěžovat ani znesvětit nebo ztenčovat jeho statky. Aby pak tento list se navždy těšil platnosti, již řečení služebníci Kristovi, a sice kníže a ctihodní otcové biskupové, jej stvrdili svými pečetěmi.

 Přeji a vyprošuji Boží požehnání těm, kdo užívají dovolených a prázdnin, i těm, kteří tak právě nečiní.

                                                                                  Pavel Tobek

—————

Zpět